<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="950"%> 專題展館 - 國父孫中山
國父孫中山先生名文,字逸仙,號中山。一八六六年十一月十二日生於廣東香山翠亨村。孫先生於一八九四年十一月在美國檀香山建立興中會,提倡三民主義,決志恢愎中華。經過多次革命後,終於在一九一一年十月十日武昌起義成功,推翻腐敗滿清政府,建立中華民國。不久,袁世凱竊取革命成果,孫先生帶兵北伐未果。在一九二五年三月十二日,這位一生為民主革命多方奔走,為振興中華而鞠躬盡粹的一代偉人在北京因病逝世。享年五十九歲。直到今天,所有的中國人無不敬愛他,感謝他,永記他的豐功偉績。

孫中山先生像

1943年上海收回租界

1945年國父逝世二十週年

1948年郵票紀念日

中華民國孫先生票

中華人民共和國孫先生票

美國孫先生票

美國1961年中華民國建國五十年

國父誕生九十年

國父誕生百年

國父誕生百二年

國父誕生百二年

1931年倫敦一版倫敦二版

1941年國父像紐約版

1942年國父像中信版

1945年重慶大東及中央版1946年倫敦三,四版

1946年上海大東一版1948年上海永寧加蓋

1947年上海梅花一版